PARDUODAMŲ PASLAUGŲ SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine BookingCar.lt tvarka (toliau – BookingCar.lt), taip pat BookingCar.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. BookingCar.lt tvarko ir administruoja UAB „Maisto produktų tiekimas”, į.k. 304049058, buveinės adresas Žeimenos g. 78-1, Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT100009512310, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Tiekėjas).

1.3. BookingCar.lt vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau - Skelbimas), naudotis kitomis BookingCar.lt svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. BookingCar.lt vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą ar bet kokia kita forma naudojantis BookingCar.lt (toliau - Vartotojas). Šių Taisyklių prasme paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti BookingCar.lt, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą (toliau – Paslaugos). Dalis BookingCar.lt teikiamų Paslaugų yra teikiamos Vartotojui už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias Vartotojas moka užmokestį.

1.4. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis BookingCar.lt. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis BookingCar.lt.  

1.5. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui BookingCar.lt ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

1.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti BookingCar.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis BookingCar.lt, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

 1. Reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei kitos Skelbimų talpinimo BookingCar.lt svetainėje sąlygos

2.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

2.2. BookingCar.lt svetainės duomenų bazėje galima talpinti Skelbimus tik apie transporto priemonių nuomą. Vartotojai savo Skelbimuose, po jų patalpinimo praėjus 24 val. laikotarpiui, negali koreguoti pagrindinės informacijos: atitinkamos transporto priemonės markės arba (ir) modelio.

2.3. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje BookingCar.lt kategorijoje.

2.4. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieną objektą.

2.5. BookingCar.lt toje pačioje skelbimų kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties objekto Skelbimą.

2.6. Nenuomojamos transporto priemonės Skelbimas privalo būti ištrintas. Tokiu atveju, likęs Skelbimo parodymo laikas neperkeliamas kitam Skelbimui, taip pat į esamą Skelbimą negalima patalpinti kito objekto. Norint išnuomoti kitą tos pačios markės bei modelio objektą, turi būti sukurtas naujas skelbimas. Draudžiama talpinti naują objektą seno skelbimo pagrindu.

2.7. Vartotojui draudžiama:

2.7.1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;

2.7.2. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės. Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą yra blokuojami;

2.7.3. Skelbime ir kitose BookingCar.lt aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;

2.7.4. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos.

2.8. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra neegzistuojantis ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą, yra blokuojami arba nukeliami į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.

2.9. Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą. Taip pat gali būti trinamos nuotraukos, kurios nevaizduoja Skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai.

2.10. Draudžiama talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas pageidavimas pirkti arba siūloma tik keitimo paslauga.

2.11. Draudžiama naudotis BookingCar.lt svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.11.1 pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą BookingCar.lt svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);

2.11.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą BookingCar.lt svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;

2.11.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą BookingCar.lt svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

2.11.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą BookingCar.lt svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.

2.12. Konkretaus Skelbimo kaina, parodymo laikas ir kitos sąlygos nurodomos Skelbimų talpinimo planuose. Skelbimų talpinimo planai yra pateikiami BookingCar.lt svetainėje pasirinkus Skelbimo kategoriją ir užpildžius skelbimo duomenis, prieš atliekant mokėjimą. Kilus neaiškumų dėl pasirinkto plano sąlygų Vartotojas neturėtų talpinti Skelbimo ir, norėdamas jį patalpinti, privalo susisiekti su Tiekėju.

 1. Mokamos paslaugos

3.1. BookingCar.lt svetainėje už suteiktas Paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to kai Vartotojas už jas sumoka BookingCar.lt svetainėje nustatyta tvarka. Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už Mokamą paslaugą, kai Tiekėjas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą.

3.2. Vartotojai BookingCar.lt už tam tikrą mokestį gali atlikti šiuos veiksmus:

3.2.1. Dėti skelbimus į mokamas skelbimų kategorijas;

3.2.2. Užsakyti mokamas papildomas paslaugas: Skelbimo paryškinimą, iškėlimą, skelbimo reklamą ir t.t.

3.3. Mokamų paslaugų kaina priklauso nuo Paslaugų plano, Skelbimo rodymo laiko, Skelbimo kategorijos, taip pat nuo to ar Vartotojas pageidauja papildomų Paslaugų. Konkrečių Mokamų paslaugų sąrašas, jų kainos ir kainų apskaičiavimo sąlygos, naudojimosi Paslaugomis tvarka ir terminai yra nurodyta BookingCar.lt svetainėje, kiekvienos konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje, prieš atliekant mokėjimą. Vartotojas, prieš užsakydamas Paslaugas, privalo susipažinti su šiomis sąlygomis.

3.4. Bankiniu pavedimu Vartotojas gali atsiskaityti už BookingCar.lt teikiamas Paslaugas. Kitais būdais negu nurodyta aukščiau įsigytos paslaugos (per trečiuosius asmenis ir pan.) negalioja ir Teikėjas turi teisę tokius Vartotojo skelbimą panaikinti bei reikalauti Vartotojo atlyginti Teikėjo patirtus nuostolius.

3.5. Praėjus 1 (vienai) valandai po užsakymo, papildomai užsakytos Paslaugos laikomos pradėtomis teikti ir negali būti anuliuotos, todėl Vartotojas, prieš užsakydamas papildomas Paslaugas, privalo įvertinti jų poreikį. Vartotojui ištrynus Skelbimą, padarius ji nematomu (pasyviu), pinigai už papildomai užsakytą Paslaugą nėra grąžinami ir jos galiojimo terminas nėra pratęsiamas ar perkeliamas kitam Skelbimui.

3.6. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojas, besinaudojantis Mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Tiekėjas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

3.7. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis Mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus Mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejai, nurodyti šių taisyklių 1.6., 3.6., 4.1. punktuose, Tiekėjas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

3.8. Užmokestis už Skelbimus, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas.

3.9. Vienas Mokamos paslaugos užsakymas Vartotojui suteikia teisę talpinti vieną Skelbimą, nebent prie konkrečios Paslaugos yra nurodyta kitaip. Pasirinkęs Mokamą paslaugą pagal konkretų planą ir/ ar konkrečiam laikotarpiui (pavyzdžiui 30 dienų ar pan.), Vartotojas įsipareigoja šia Paslauga naudotis ne trumpiau nei Mokamos paslaugos visas galiojimo laikotarpis (toliau – Minimalus laikotarpis). Jei Skelbimo sandoris įvyksta anksčiau nei pasibaigia Minimalus laikotarpis (pavyzdžiui, transporto priemonė parduodama ar pan.) arba jei Vartotojas pats panaikina Skelbimą arba jei Skelbimas panaikinamas dėl Vartotojo kaltės, pinigai už nepanaudotą Minimalų laikotarpį Vartotojui nėra grąžinami ir nėra perkeliami kitam Skelbimui apmokėti.

3.10. Vartotojui perkėlus Skelbimą iš aktyvaus į pasyvų, taip pat sustabdžius Skelbimo rodymą dėl Vartotojo kaltės, Skelbimo nerodymo laikotarpis yra įskaitomas į Minimalų laikotarpį ir Minimalus laikotarpis neperkeliamas bei neprailginamas laikotarpiui kurį Skelbimas nebuvo rodomas viešai BookingCar.lt svetainėje.

3.11. Įvykus Skelbimo sandoriui Minimalaus laikotarpio likutis nėra perkeliamas kitam Skelbimui ir Vartotojas negali skelbti naujo (kito) Skelbimo vietoje seno Skelbimo. Jei Vartotojas Mokamą paslaugą pritaikė (ketina pritaikyti) kitam Skelbimui (pavyzdžiui kitai transporto priemonei, nei pradinė Skelbime nurodyta transporto priemonė), Tiekėjas turi teisę panaikinti šį Skelbimą ir perspėti Vartotoją arba reikalauti už tokį Skelbimą apmokėti kaip už naujai paskelbtą Skelbimą. Toks Skelbimas imamas rodyti tik už jį tinkamai apmokėjus. Vartotojui nesutikus apmokėti, Skelbimas yra panaikinamas.

3.12. Jei šalių sutartis dėl Vartotojo kaltės ar jo iniciatyva yra nutraukiama nepraėjus Minimaliam laikotarpiui, Vartotojas privalo sumokėti Tiekėjui kompensaciją lygią konkrečios Vartotojo užsakytos Mokamos paslaugos mokesčio daliai nuo atsisakymo dienos iki Minimalaus laikotarpio pabaigos. Ši kompensacija išskaičiuojama iš Vartotojo sumokėtos Mokamos paslaugos kainos.

3.13. Skelbimų patalpinimo bei papildomų paslaugų (paryškinimo ir t.t.) kainos nurodomos Skelbimų talpinimo aplinkoje prieš jas užsakant.

3.14. Praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos.

 1. Taisyklių pažeidimo pasekmės

4.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis BookingCar.lt svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.

4.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Vartotojas informuojamas registracijos metu nurodytu el.paštu. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami.

4.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti nedidelius Skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas Skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose.

4.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie BookingCar.lt ar naudojimąsi BookingCar.lt paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

 1. Atsakomybės apribojimas

5.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į BookingCar.lt, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.

5.2. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo BookingCar.lt.

5.3. Laikoma, kad naudojimasis BookingCar.lt vykdomas nepriekaištingai, jei BookingCar.lt svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Tiekėjas neatsako už BookingCar.lt ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.

5.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

 1. Asmens duomenys

6.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis BookingCar,lt Kliento pateiktus ar Tiekėjo kitais būdais surinktus asmens duomenis Tiekėjas tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis Tiekėjas tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat BookingCar.lt privatumo politikos nustatyta tvarka.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų paslaugų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu bei tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. Tiekėjas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.

 1. Intelektinės nuosavybės teisės

7.1. Tiekėjas yra visų teisių į BookingCar.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami BookingCar.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas BookingCar.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.

7.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

 1. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

8.1. BookingCar.lt svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl BookingCar.lt svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

8.2. Ginčai, kilę tarp Tiekėjo ir verslininkų, sprendžiami UAB „Maisto produktų tiekimas“ buveinės vietos teisme.

8.3. Vartotojas ne verslininkas prašymą  ir/ ar skundą dėl BookingCar.lt veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Tiekėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@bookingCar.lt. Nesutikdamas su Tiekėjo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Informacijos apsaugos priemonės

10.1. Tiekėjas Vartotojo asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

10.3. Tiekėjas primena, jog Vartotojas yra pats atsakingas už Prisijungimo duomenų slaptumą. Tiekėjas prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Vartotojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Vartotojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Vartotojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

 1. Baigiamosios nuostatos

11.1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.

11.2. Kadangi BookingCar.lt tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi BookingCar.lt, Tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Tiekėjas praneš Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdamas apie tai BookingCar.lt. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo BookingCar.lt.

11.3. Toliau naudodamasis BookingCar.lt, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. Iki BookingCar.lt Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

 

REZERVACIJOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 

 1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios paslaugų užsakymo – pirkimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, atsakomybė, paslaugų suteikimo-įsigijimo tvarka ir kitos su pasalugų pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas rezervacinį užsakymą patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su BookingCar.lt pateiktomis taisyklėmis ir sąlygomis.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant paslaugas internetinėje automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platformoje BookingCar.lt, pirkėjas privalo pateikti rezervacijos metu prašomus duomenys: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto ir k.t.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą registracijos metu.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami užsakymo vykdymo tikslais.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus įmones, teikiančias Pirkėjo užsakytas automobilių nuomos paslaugas arba kuomet tai yra reikalaujama kompetentingų Valstybės institucijų, LR įstatymų numatytais atvejais.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja pilnai atsiskaityti už užsakytas automobilių nuomos pasalugas iki jų suteikimo momento, pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.
3.2 Rezervacijos formoje Pirkėjas privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu rezervacijos formoje pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas neatsako už tinkamos paslaugos suteikimą.
3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems rezervacijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti arba susisiekti ir informuoti Pardavėją, BookingCar.lt pateiktais kontaktais.
3.3. Pirkėjas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą nemokamai bet kuriuo metu.


 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platformos BookingCar.lt teikiamomis paslaugomis.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į pirkėjui priklausančią, asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus BookingCar.lt tiekėjus teikiančius pirkėjui užsakytas automobilių nuomos pasalugas.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja teisingai perduoti Pirkėjo pateiktą užsakyma tiekėjams, teikiantiems paslaugas Pirkėjui.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti suteikimą Paslaugų, atitinkančių Pirkėjo pateiktą užsakymą.


 1. Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka.

5.1. Automobilių nuomos paslaugų užsakymai yra priimami naudojantis internetine automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platforma BookingCar.lt arba susisiekus ir pateikus užsakymą nurodytais kontaktiniais telefonų numeriais.
5.4. Visos paslaugų kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaityti už paslaugas gali:
5.4.1. Pervedimu, naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis.

5.4.2. Vietoje, atsiimant užsakymą.

5.5. Užsakymas yra priimtas, nuo momento, kuomet pirkėjas gauna užsakymo patvirtinimą savo nurodytų, el. pašto adresu.

5.6. Pirkėjęs įsipareigoja sumokėti visą užsakymo kainą tiesiogiai paslaugų tiekėjui, paslaugų atsiiėmimo metu.

5.7. Paslaugos Pirkėjui yra suteikiamos tik apmokėjus visą užsakymo kainą. 

 1. Paslaugų teikimas.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią vietą ir datą automobilių paslaugoms bei papildomos paslaugoms gauti.
6.2. Rezervacijos metu pirkėjas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su užsakymo ir nuomos taisyklėmis.
6.3. Paslaugų atsiėmimo metu, Pirkėjas privalo turėti visus dokumentus, t.y (teisės, ID / Pasas).
6.4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu užsakytos paslaugos yra gaunamos ne laiku dėl tiekėjų kaltės; jei tiekėjas pateikia automobilį, kuris yra žemesnės klasės nei Pirkėjo užsakytas automobilis; jei papildoma įranga ir paslaugos neatitinka užsakyme pasirinktų.
6.7. Jei paslaugos Pirkėjui yra nesuteikiamos dėl pačio Pirkėjo kaltės t.y. neteisingai nurodant atsiėmimo vietą ir laiką, neturint nurodytų, reikalingų dokumentų, banko mokėjimo kortelių ir nesilaikant tiekėjo nuomos sąlygų, avansas už užsakymą Pirkėjui nėra grąžinami.

7. Paslaugų kokybė ir garantijos.

7.1. Visa reikalinga informacija, prieš Pirkėjui užsakant paslaugas, yra pateikta užsakymo taisyklėse ir nuomos sąlygose prie kiekvienos pateikiamos automobilių nuomos paslaugos.
7.2. Visas parduodamas automobilių nuomos paslaugas Pirkėjui pristato BookingCar.lt įgalioti tiekėjai - automobilių nuomos įmonės. 

 1. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šių paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
8.2. Šioms paslaugoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

automobilių nuoma